Projekt för bättre näringslivsklimat

Ljusdals kommun är en av 39 kommuner i landet som ansökt och fått extra medel från Tillväxtverket för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Kommunen beviljades cirka 1,7 miljoner kronor per år under 2018-2020, med stor frihet att användas till att utveckla eller stärka insatser som redan tidigare gjorts. Stödet har även förlängts över år 2021.

Extrastödet har bland annat använts till att utöka bemanningen inom bygglovshandläggning vilket gjort att kötiden för bygglov har förkortats. Vidare att skaffa ett nytt system för digitala ansökningsförfaranden och genomföra en utbildning via Sveriges Kommuner och Regioner kallad ”Förenkla helt enkelt” för smidigare ärendehantering.

Merparten av projektmedlen kommer att förbrukas under 2020-21. Medel har bland annat avsatts för arbetet med att bygga upp en ny enhet för strategisk och hållbar utveckling under kommunstyrelseförvaltningen, där näringslivsfrågor och nyetableringsstöd ingår, samt för arbetet med att hållbarhetscertifiera kommunens besöksnäring.

Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Projektutvecklare
Roland Hamlin
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se