Landsbygdsutveckling Ramsjö och Los

Projektet ”Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet” syftar till att hitta en hållbar modell för landsbygdsutveckling, att öka samverkan mellan privata, ideella aktörer och offentlig verksamhet samt att skapa förutsättningar för samverkan utifrån det verkliga behovet.

I Ramsjö drivs en testmodell, intraprenad, 160401- 180831. Modellen bygger på en samordnad gränsöverskridande kommunal organisation i samverkan med kommunala bolag, ideella föreningar och privat näring på orten.

Det projektet hittills visat är att modellen; Intraprenad som driftsform, möjliggör helhetslösningar för ökad offentlig service och tillgänglighet på landsbygden. Genom att samverka och använda de resurser som finns, skapas förutsättningar att bevara och bedriva verksamhet kvalitativt och ekonomiskt utifrån bygdens behov. Människor får möjlighet att verka och bo i sin hembygd, vinster görs för kommunen i sin helhet och vår miljö.

Några upplevda effekter är ökad insikt, möjlighet till delaktighet och bredare engagemang hos anställda och övriga boende i bygden. En starkare vikänsla där människor tar ett större ansvar för bygden och för varandra.

Inom Äldreomsorg har flera kompetenshöjande processer startats hos anställda och upplevelsen av ökad arbetsglädje, tilltro till offentlig sektor och delaktighet har ökat.

Genom utvecklingsprocesser inser man värdet i att använda varandras olikheter samt bryta invanda strukturer för att öka kvalitet och mångfald i sitt arbete.

Två separata IT-test har startats upp inom äldreomsorgen, ett som handlar om aktiviteter med hjälp av surfplatta och ett som handlar om lättare kommunikation via en app.

Bygderådet har under testperioden flyttat sin verksamhet till Ramsjö före detta skola, vilket har bidragit till att biblioteket har kunnat utöka sina öppettider från en kväll till en dag och en kväll per vecka. Bygderådet ansvarar för att öppna och stänga biblioteket en av dagarna som då erbjuder självservice för in- och utlån av litteratur.

Ett utökat samarbete sker mellan enheterna och arbetsuppgifter sköts mer tillsammans än tidigare, vilket minskar ensamarbete och sårbarhet. Arbetsuppgifter som tidigare har utförts av personal som rest 12 mil tur och retur från tätorten utförs nu av bygdens personal. Exempelvis sköts pumphus och vattenprover åt Ljusdals vatten och byte av däck, städ och tvätt av bilpoolens bilar. Detta sätt att arbeta är mer effektivt, ger intäkter till Intraprenaden, möjliggör fler arbetstillfällen på orten och bidrar dessutom till en bättre miljö.

Som en utveckling på tidigare, Vinnovaprojekt; Innovation X, har matproduktionen till hemtjänstens kunder flyttats tillbaka till kommunen, med fortsatt produktion i Ramsjö.

Kunden får sin mat levererad dagligen via hemtjänsten i Ramsjö.

Ökad inflyttning har skett till Ramsjö av familjer med barn, vilket har inneburit att barnomsorgen som tidigare varit nedlagd har öppnat igen, dock i liten skala. I dagsläget är det tre barn som har barnomsorg och tre som har fritids.

Den förstudie som sedan 170101 har pågått i Los och är nu avslutad. Syftet med förstudien är att kartlägga nuläge, framtida behov samt eventuella samverkansmöjligheter i bygden.

Utifrån resultatet framkommer att det finns samordningsvinster att göra i Los, för de som bor i bygden och för kommunen i sin helhet. Det finns också vilja hos majoriteten av kommunens anställda att göra förändringar rörande driftsform och innehåll i verksamhet, samt gränsöverskridande arbete.

För att bygden skall fungera i det dagliga livet behöver de som bor och arbetar där hjälpa varandra med den praktiska driften. Utifrån ett miljöperspektiv kan positiva förändringar göras om resorna mellan Los och Ljusdal kan minimeras, genom att lägga de arbetsuppgifter som finns i Los på dem som bor och verkar på orten i så stor utsträckning som möjligt.

Projektinformation

Som ett resultat av det Vinnovafinansierade projektet Innovationsupphandling X som genomfördes i Ljusdals kommun med fokus på äldres måltidssituation under perioden 2012-2015 har Ljusdals kommun under perioden 150310-160331 bedrivit en förstudie i Ramsjö.

I förstudien har uppdraget varit att titta på möjligheten att samordna hela den kommunala servicen. Som ett resultat av denna byggs nu en Intraprenad upp under en testperiod. Målet med Intraprenaden är att man skall arbeta gränsöverskridande inom kommunala enheter och bolag i samverkan med de privata och ideella verksamheter som finns på orten.

En förstudie startas upp i Los för att testa och validera arbetssättet i ytterligare en by som har liknande förutsättningar som Ramsjö. Förstudien går ut på att ta reda på det verkliga behovet, hur kontexten ser ut i Los och vilka resurser som finns där. Detta genomförs med kvalitativa metoder såsom intervjuer, möten samtal och besök. Processen är transparant och skall förankras i hela kommunen på alla nivåer från ledning till verksamhetsnivå. De ekonomiska effekterna i både det stora och det lilla perspektivet av en ny lösning kommer att följas. Projektet delfinansieras genom Vinnova.

Kontakta oss

Enheter i Ramsjö
Enhetschef
Anneli Hjert
070-392 41 49

Barnomsorg
073-087 56 12

Kost
0651-501 29

Gata/park
070-349 13 61

Ljusdalshem
073-275 11 16

Bibliotek
072-237 04 78

Ungdomsgård
072-551 74 33