Köpingsutvecklings­processen (KUP)

Norra Järnvägsgatan

Köpingsutvecklingsprocessen lägger grunden för Ljusdals centrums kommande utveckling. Den vill skapa framtidstro och bred vilja att satsa i Ljusdal. De insatser som kan komma att genomföras kommer att ha stor betydelse för centralortens utveckling på 50-100 års sikt.

Köpingsutvecklingsprocessen fokuserar på att stärka de olika identiteter som finns inom Ljusdals centrum, Gamla stan respektive Östernäs, och att sammanfoga dessa delar till upplevelsen av ett samlat centrum. Processen omfattar traditionella delar som till exempel den fysiska planeringen, men också aktiviteter, verksamheter, trygghet, jämställdhet, med mera.

Lägesrapport KUP:en
Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2017:
”Förvaltningen ges i uppdrag att utifrån vad som beskrivs under rubriken ”fortsatt arbete” i dokumentet ”Redovisning samt åtgärdsförslag” ta fram underlag för beslut om åtgärder och finansieringsbehov”..

Detta innebär att vi från kommunens sida nu arbetar internt med att ta fram detaljerade förslag gällande de delar av KUP:en som prioriterats vid de workshops som ägde rum. Arbetet innefattar även kostnadskalkyler, och skall utgöra underlag som kommer att behandlas politiskt för beslut om åtgärder och finansiering.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen, FÖP för Ljusdals centralort, är nu inne i granskningsskedet. De inslag som blev resultatet av KUP:en arbetas nu in i FÖP:en, och ges genom detta en mer formell status.

I november 2017 påbörjades ombyggnationen av Bokhandlargränd till en Shared Space yta. Under våren 2018 kommer arbetet att färdigställas. Ny markbeläggning, nya stolparmaturer samt ny möblering blir resultatet av ombyggnationen. Utvecklingen av Bokhandlargränd sker som ett samarbete mellan Ljusdals Kommun och Fastighets AB Seglet.

För att visa på möjligheter som uppstår i samband med ett väghållarbyte har Kommunstyrelsen givit förvaltningen i uppdrag att ta fram skisser som visar exempel på möjliga inslag vilka skulle kunna genomföras på Norra Järnvägsgatan. Dessa skisser presenterades i februari för Kommunstyrelsen vid en workshop samt i mars för KUPens samordningsgrupp. Möjlighet finns att till och med maj 2018 lämna synpunkter och idéer samt ställa frågor kopplade till nuvarande genomfarten.

Arbete för att kunna göra en detaljplan för del av Östernäs som tillåter byggande av bostäder har efter beslut i Kommunstyrelsen påbörjats. Som ett första steg har markprover tagits för att undersöka och anlysera eventuella föroreningar, och genom detta få en bild av vilka saneringsåtgärder som kan bli aktuella. Arbetet sker i nära samverkan med Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för området.

Trafikverket genomför planering för den eventuella nya förbifarten via Kyrksjönäsvägen. Kommunens tjänstemän är delaktiga i detta arbete, och kommunen kommer att framförallt arbeta med detaljplaner. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att kommunen inte beslutat om att vägbytet skall genomföras. Kommunens besked till Trafikverket är att beslut gällande detta inte kommer att fattas innan det på ett tydligt sätt framgår i detalj vilka effekter som uppstår för fastigheter och anslutande vägar, framförallt i anslutning till planskildheten vid Smedgatan. En annan förutsätt­ning som kommer att beaktas är vilka effekter som kan bedömas uppstå för centrumhandeln.

Fortsättningsvis kommer arbete ske gällande  Stationsgatan, Stadsparken, Resecentrum med gång- och cykelförbindelse till Östernäs samt Postplan.

Intressent finns för bostadsbyggande både vid Postplan och i Gamla stan.