Köpingsutvecklings­processen (KUP)

Norra Järnvägsgatan

Köpingsutvecklingsprocessen är ett brett samråds- och förankringsarbete som lägger grunden för Ljusdals centrums kommande utveckling. Den vill genom medverkan av olika intressentkategorier skapa framtidstro och bred vilja att satsa i Ljusdal. De insatser som kan komma att genomföras kommer att ha stor betydelse för centralortens utveckling på längre sikt.

Köpingsutvecklingsprocessen fokuserar på att stärka de olika identiteter som finns inom Ljusdals centrum, Gamla stan respektive Östernäs, och att sammanfoga dessa delar till upplevelsen av ett samlat centrum. Processen omfattar traditionella delar som till exempel den fysiska planeringen, men också aktiviteter, verksamheter, trygghet, jämställdhet, med mera.

En fördjupad översiktsplan, FÖP för Ljusdals centralort, har antagits av kommunfullmäktige. De inslag som blivit resultatet av KUP:en har arbetats in i FÖP:en, och har genom detta en mer formell status.

Ombyggnation av Bokhandlargränd till en så kallad Shared Space-yta färdigställdes under våren 2018. Detta är ett av de inslag som hanterats inom KUP:en

2021 sker arbete med att möjliggöra bostadsbyggande inom det före detta industriområdet Östernäs i centrala Ljusdal. Delar av detta arbete grundas på KUP:en. I övrigt pågår inga aktiviteter direkt inom ramen för KUP.