Förenkla helt enkelt

2019 - 2020 deltog Ljusdals kommun i SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioner, utbildning Förenkla – helt enkelt.

Syftet med utbildning var att skapa förbättrade och långsiktiga kontakter mellan kommunen och näringslivet. Målet med utbildningen var att få större förståelse för företagarens behov utveckla och förbättra kommunens interna samarbeten för företagarnas bästa.

Utbildningen vände sig till medarbetare, chefer och förtroendevalda inom Ljusdals kommun, Ljusdalshem och Ljusdals Energi.

Handlingsplan

Under två utbildnings­tillfällen har alla deltagare kunnat lämna förbättrings­förslag på vad Ljusdals kommun skulle kunna göra för att förbättra relationen med näringslivet. De mer än 250 inlämnade förbättrings­förslagen genomarbetades och landade i en handlings­plan med fem arbets­områden:

 • Dialog.
 • Förbättrad kommunikation.
 • Lotsande funktion.
 • Intern samverkan.
 • Förenkling.

Utifrån dessa fem har Ljusdals kommun valt att fokusera på två områden:

 • Lotsande funktion: ett nytt arbetssätt hur vi på ett lotsande sätt behandlar företagares ärenden och frågor.
 • Förbättrad kommunikation: ett gemensamt ansvar att dela med sig till andra och att förbättrad kommunikation ska hjälpa till att göra det som görs bra att bli ännu bättre.

Valet av dessa två grundar sig i att de kommer att underlätta fortsatt arbete med de övriga förbättringsområdena.

Handlingsplanen anpassades till en video under rådande pandemi och presenterades den 5 november 2020.

Vad gör vi då, för att förenkla?

 • Alla vi som jobbar inom kommunen har en lotsande funktion. Det betyder att om du kontaktar någon inom kommunen och den inte är rätt person för ditt ärende, ska denne lotsa dig till rätt person.
 • Vi, kommuntjänstepersoner med företagskontakter, har månadsvisa möten där vi går igenom företagsärenden som pågår eller är på gång. Detta för att effektivisera ärenden.
 • Sista tisdagen i månaden har vi ”öppet hus”, just nu digitala. Då finns vi tjänstepersoner med företagskontakter samlade för att besvara företagens frågor.
 • NärLjus, näringslivskontoret i Ljusdals kommun, skickar nyhetsbrev en gång i månaden där vi försöker samla information från kommunen och andra offentliga aktörer.
 • Under våren 2021, kommunicerade vi ut via annonser varje månad om kommuntjänstepersoners arbete, kopplat till företag
 • Miljökontoret tillsammans med näringslivskontoret har beslutat erbjuda företag, som är ålagda att lämna in vatten- och livsmedelsprover, möjlighet att lämna dessa till näringslivskontoret som då samordnar transporten av dessa prover.
 • Kommunen bildar ett näringslivsforum. Deltagarna är från företagsnätverk som fått utse en representant, kommuntjänstepersoner samt kommunens presidium. Forumet ska mötas 2-4 gånger/år och gemensamt diskutera strategiska frågor. Allt för att förenkla – helt enkelt och få ett bättre företagsklimat.

Vad planerar vi?

 • Vi planerar göra testgrupper bland er företagare, då ni kommer att få ta del av dokument från bl a miljöenheten, allt för att hjälpa oss att bli tydligare och enklare i vår kommunikation.
 • Vi ska fortsätta påminna varandra om att förenkla och effektivisera ärenden samt hålla interna utbildnings-/inspirationsdagar inom detta, minst två gånger per år.