Positiva resultat med 7-timmarsdag

Från januari 2018 till april 2019 testar Individ- och familjeomsorgen i Ljusdal 7-timmars arbetsdag. Projektets följeforskare har nu redovisat sitt arbete för medarbetare och media. I april tar arbetsmarknads- och socialnämnden ställning till om satsningen kan bli permanent. Även inom äldreomsorgen testas kortare arbetsdag, som ett verktyg för att öka frisknärvaron.

- Försöket med 7-timmarsdag inom Individ- och familjeomsorgen är en osannolik resa, från ett krisläge till ett föredöme för andra kommuner. Det är en stor förändring på väldigt kort tid, menar följeforskarna Kaj Gustafsson från FoU Välfärd (Region Gävleborg) och Mikael Vallström från FoU Hälsingland (Hälsinglands ubildningsförbund).

7-timmarsdag inom Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen i Ljusdal testar 7-timmars arbetsdag i projektform januari 2018 - april 2019. De två följeforskarna från Region Gävleborg har analyserat och gett feedback redan under projektets gång, så att pågående projekt kunnat utvecklas utifrån medarbetarnas behov.

Från början omfattade 7-timmars arbetsdag bara gruppen socialsekreterare. Men under hösten 2018 togs beslut om att inkludera alla medarbetare i Individ- och familjeomsorgen. Det ökade motivationen och delaktigheten.

Ett annat sätt att öka delaktigheten är den struktur för medarbetardriven utveckling som vuxit fram genom projektet. En arbetsgrupp från olika enheter kanaliserar medarbetarnas utvecklingsförslag, som bollas vid ledningsmöten, där fackförbund och HR enkelt kan kopplas på direkt. 

- Medarbetarna ser själva sina behov av utveckling och hur de kan öka kompetens och effektivitet. En stor utmaning nu är att ta vara på verksamhetens engagemang och fortsätta driva projektets idéer och de strukturer vi skapat för medarbetar­driven utveckling, menar Kerstin Karell. Hon var projektledare under 2018 och finns kvar som verksamhetsutvecklare.

Positiva resultat

Förutom intervjuer och jämförelser har följeforskarna även analyserat kvantitativa data. Och de talar sitt tydliga språk. Under 2018 minskade konsultkostnaderna hos Individ- och familjeomsorgen med mer än sex miljoner kronor. Omsättningen bland medarbetarna gick också ner. 19 personer nyanställdes 2018, jämfört med 42 året innan. Det ger goda förutsättningar för att skapa tillit och kontinuitet i arbetet.

I april 2019 kommer arbetsmarknads- och socialnämnden att ta ställning till om och under vilka förutsättningar Individ- och familjeomsorgen kan införa 7-timmars arbetsdag permanent.

- Ljusdals kommun har en unik möjlighet att gå före och bli ett föredöme för andra kommuner. Den här förändringen ligger helt rätt i tiden och kan även kopplas till Tillitsdelegationens* målsättningar. Avgörande nu är att säkra organisation och nyckelpersoner så att utvecklingsarbetet kan fortsätta, menar följeforskarna Kaj Gustafsson och Mikael Vallström.

Fler verksamheter på gång

Och fler verksamheter har redan inspirerats av förkortad arbetsdag. Kommunen har hög korttidsfrånvaro inom äldreomsorgen. I ett projekt testar några enheter 7-timmars arbetsdag, för att öka frisknärvaron och hitta bra lösningar för organisation och arbetssätt.

*Tillitsdelegationen arbetar för att främja tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner, landsting och statliga myndigheter.