Krisledningens arbete utrett

Flygbild skogsbränderna 2018

Ljusdals kommun har utrett hur kommunens egen krisledningsgrupp arbetade, för att stötta räddningsledningen vid skogsbränderna sommaren 2018. Syftet är att identifiera vad som fungerat bra och vad som kan förbättras, i styrdokument och praktiskt krisledningsarbete.

- Utredningen handlar om hur vi i Ljusdals kommun kan öka vår krisberedskap och förmågan att hantera olika slags kriser. Det är viktigt att ta vara på erfarenheter efter en händelse, ur ett lärande och utvecklande perspektiv, säger Josefin Jarlheden som är säkerhetschef i Ljusdals kommun.

Utredningen

Utredning av krisledningsgruppens arbete under skogsbränderna 2018 kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 april.

Säkerhetschefen har genomfört internutredningen tillsammans med Olle Björk, brandinspektör vid Ljusdals räddningstjänst. De har intervjuat och skickat enkäter till utvalda medarbetare som deltagit i, eller samverkat med, krisledningsgruppen* under skogsbränderna sommaren 2018. 

Syftet har varit att titta på hur krisledningsgruppen hanterat sina delar i krisarbetet, vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Själva olycksutredningen av räddningstjänstens arbete genomförs tillsammans med länsstyrelsen, senare i år.

Utredningen har utgått från sex fokusområden: Samordning och ledning; resurstilldelning och logistik; kommunikation, information och mediehantering; planering av arbetstid; samverkan samt övriga områden.

Förslag

Alla erfarenheter och förslag som framkommit i intervjuer och enkäter har analyserats, för att utkristallisera vilka åtgärdsförslag som är möjliga att genomföra, och kan ge goda effekter. Här är utredarnas viktigaste åtgärdsförslag för att öka Ljusdals kommuns krisberedskap.

Krisorganisation Se över organisation av krisledningsgrupp och krisledningsnämnd samt inventera resurser i organisationen som kan knytas till praktiskt krisarbete.

Övning Utbildnings- och övningsplan med fokus på kontinuerlig utbildning och övning. Flera nyckelfunktioner har redan utbildats i olika krisverktyg.

Externa resurser Inventera lokala resurser inom till exempel jordbruk, skogsbruk och andra branscher, för att kunna aktivera dem tidigt i en räddningsinsats.

Frivillig organisation Ljusdals kommun samverkar med länsstyrelsen och andra kommuner, för att identifiera behov och ta fram ett ramavtal som kommunen kan använda, för att snabbt och effektivt samordna frivillig­resurser vid kris.

- Flera verksamheter har redan börjat vidta åtgärder, för att öka sin krisberedskap. Det kan handla om att inventera nyckelkompetenser, skapa strukturer för bemanning, skapa mallar och rutiner, utbilda och öva, se över förråd, med mera, berättar Josefin Jarlheden.

Genom utredarnas åtgärdsförslag kommer säkerhetsenheten att kunna driva frågor som rör koncernöver­gripande styrning och stötta verksamheter i kris- och säkerhetsfrågor.

- På den tekniska sidan har vi säkrat att hela kommunhuset kan köras på reservkraft vid elavbrott. Vi har också sett över tekniken i krislednings­gruppens lokal, så den är kompatibel med räddningstjänstens ledningsrum, säger Olle Björk.

Ljusdals kommun samverkar även på flera sätt med länsstyrelsen för att bygga hållbara strukturer, ordna utbildningar och öva för att öka krisberedskapen.

*Krisledningsgruppen är kommunens administrativa ledning under kommunchef. Gruppen har operativt och strategiskt ansvar för att leda och samordna krisarbetet och är beredande organ för krisledningsnämnden (förtroendevalda). 


Texten är ett PRESSMEDDELANDE från Ljusdals kommun.