Vattentjänstplan för Ljusdals kommun

Ljusdals kommun och Ljusdal Energi AB har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Ljusdals kommun.

Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller kommunens bedömning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning, till exempel vid skyfall.

Enligt förändringarna i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan senast 2023-12-31.

Kommunen bjuder in till samrådsmöte den 5 september kl. 18.00 i Ljusdalssalen i kommunhuset.

Samrådet ger möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan för Ljusdals kommun. Synpunkter lämnas skriftligen under samrådstiden 25 augusti – 15 september 2023 till Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal eller via e-post till kommun@ljusdal.se.

Ange ärendenummer 2023/00090 och dina kontaktuppgifter.

Förslaget finns tillgängligt på hemsidan, kommunhuset i Ljusdal samt biblioteken i Los, Järvsö, Färila och Ramsjö.

Efter samrådet kan vattentjänstplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning under hösten.

Vattentjänstplanen kommer att antas av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun före årsskiftet 2023/2024 och sedan kommer planen att aktualitetsprövas vart fjärde år, under varje mandatperiod.