Välkommen med synpunkter på förslaget till detaljplan för Sörvåga i Järvsö

Plan- och byggenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Sörvåga 5:16 i Järvsö. Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder. Fram till 20 september finns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Detaljplanehandlingarna finns tillgängliga i Kommunhusets innetorg och på kommunens webbplats ljusdal.se mellan 30 augusti och 20 september.

Dina synpunkter bör ha inkommit till samhällsserviceförvaltningen senast 20 september via e-post kommun@ljusdal.se eller till adress Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen , 827 80 Ljusdal.

En detaljplan anger hur mark eller vatten får användas och hur området kan bebyggas. Ett samråd ör till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget.