Tyck till om - Turism och besöksnäring Järvsö inom GSTC*

Är du mantalsskriven i Järvsö Socken? Välkommen på fika med samtal och information om Medborgarenkät - Turism och besöksnäring Järvsö inom GSTC* 26 april 2022 klockan 18.00 på S:t Persgården i Järvsö

Vi diskuterar:

Vad ser du för fördelar och utmaningar med att det kommer turister till Järvsö?

Varför en medborgarenkät i Järvsö?
I brytningen mellan 1970 och 1980-talet valde Järvsö bort en stor gruvnäring till förmån för besöksnäring i sin utvecklingsstrategi. Sedan mitten på 80-talet har besöksnäringen utvecklats och under det senaste 10 åren haft fokus på att växa hållbart och leda till inflyttning.

En hållbar turistutveckling förutsätter dialog och samverkan med lokalbefolkningen. Stora turist- och besöksorter – särskilt de som utvecklat sin besöksnäring mycket under kort tid – kan annars drabbas av polarisering mellan besökande och fast boende, som kan ta sig uttryck på olika sätt.

En del av befolkningen tycker att det är jättebra att utveckling av cykel, skidåkning och turistiska bäddar sker, medan andra är mindre positiva och frågar sig om all utveckling och tillväxt är av godo. Höjda bostadspriser, höjda avgifter för aktiviteter och restaurangutbud som plötsligt inte längre ligger inom lokalbefolknings ekonomiska medel kan få negativa konsekvenser för de som är fast boende. Om dessa risker inte tas på allvar och diskuteras i alla delar av processen riskerar polariseringen att öka och turismen blir inte heller en hållbar sådan för hela befolkningen.”

Inom GSTC* det hållbarhetsarbetet vi valt att följa är vi i nu i läget att göra en ”nollmätning.

Enkäten görs för att fånga upp Järvsöbornas (de som är mantalsskrivna i Järvsö) synpunkter inom besöksnäring och turism.

Varför anordnas kvällen 26 april?
Din input under kvällen kommer att bidra till att det ställs relevanta frågor i enkäten. Om du inte kan komma så finns det möjlighet att lämna synpunkter genom att använda formuläret här nedan.

Hur ska den slutgiltiga enkäten besvaras?
1000 slumpmässigt utvalda personer som är skrivna i Järvsö kommer att få enkäten i brevlådan, den kommer att kunna besvaras både digitalt och med personlig hjälp.

Hur redovisas resultatet av enkäten?
I början av juni kommer resultatet att presenteras för alla som vill ta del av det. Vi återkommer med plats och tid.

Vad kommer resultatet av enkäten att leda till?
Enkäten blir underlag för fortsatt arbete och samverkan mellan invånare företag, föreningar och Ljusdals kommun gällande besöksnäring och turism i Järvsö.

DU ÄR VIKTIG FÖR JÄRVSÖS UTVECKLING - VARMT VÄLKOMMEN!

*GSTC - Järvsös hållbarhetscertifiering Global Sustainable Tourism Council, läs mer om GSTC här på Ljusdals kommuns hemsida?

Lämna dina synpunkter här!

(gäller för mantalsskrivna i Järvsö)