Resultat från enkäten och samtalen om segregation i Ljusdals kommun

Hösten 2021 undersökte Ljusdals kommun hur segregationen ser ut i vår kommun. Det gjordes genom samtal med ett hundratal invånare i Färila, Los, Ramsjö, Ljusdal och Järvsö och genom en enkätundersökning som fler än 500 invånare svarade på.

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Människor med liknande bakgrunder eller egenskaper samlas då exempelvis i liknande bostadsområden, i samma skolor och på samma delar av arbetsmarknaden. Den här sortens uppdelning kan leda till ojämlika livsvillkor och även till problem som drabbar hela samhällen.

Resultat från samtalen med invånare

Samtalen med invånarna inleddes med en genomgång av statistik från Segregationsbarometern. Statistiken handlade om skillnaderna i ex. inkomstnivå, utbildningsnivå, trångboddhet, ohälsa, valdeltagande i Ljusdals kommundelar och bostadsområden. Andra mått i statistiken var ålder, kön, födelseland m.m. Därefter fick deltagarna diskutera och ge förslag på hur skillnaderna skulle kunna minska.

Förstora bilden

Några av förslagen från invånare i Ljusdals kommun som skulle kunna motverka segregation och minska skillnader i ex. utbildningsnivå, inkomstnivå, boendeform, ohälsa och valdeltagande skulle kunna minska i Ljusdals kommun.

Resultat från enkätundersökningen

Enkätundersökningen, som handlade om bland annat delaktighet, livskvalitet och fritid, besvarades av drygt 500 invånare. Bland de som svarade på enkäten var större andelen kvinnor från 35 år och uppåt, universitetsutbildade, offentligt- eller privatanställda med bostadsformen eget hus eller bostadsrätt. Färre andelar av de som svarade på enkäten var män, yngre än 35 år, gymnasie- eller yrkeshögskoleutbildade, egenföretagare, arbetssökande eller studerande med bostadsformen hyreslägenhet eller hus som de hyr.

Förstora bilden

Resultat från enkätundersökningen om delaktighet, livskvalitet och fritid som genomförts i Ljusdals kom-mun på temat segregation.

Vad händer härnäst?

Samtalen med invånarna och resultaten av enkätundersökningen har varit lärorika och inspirerat till många förslag på insatser som kan leda till en mer välmående, trivsam och jämlik kommun för alla invånare.

  • Resultatet av undersökningen ska tas med i enheten för strategisk och hållbar utvecklings arbete under våren 2022 och framåt. Till exempel inom folkhälsa, fritidsliv, demokrati, samhällsplanering, trygghet, brottsförebyggande arbete samt utbildning.
  • Resultatet av undersökningen ska spridas i kommunens förvaltningar.
  • Vissa insatser kommer att märkas på konkret olika sätt, medan andra insatser kräver ett mer långsiktigt arbete.

Tack till alla som på olika sätt deltog!