Kungörelse inför samråd - Detaljplan för Hybo 

Samhällsserviceförvaltningen i Ljusdal kommun har tagit fram ett förslag till Detaljplan för Hybo 2:63 m.fl. ”Skelettplan” för vägar inom Hybo stationssamhälle.

Syftet är att inrätta en detaljplan för vägar med kommunalt huvudmannaskap inom Hybo stationssamhälle. Samrådstiden är mellan 9 maj 2022 till 7 juni 2022 där möjlighet ges att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Detaljplanen avser vägmark inom Hybo samhälle som ska planläggas som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen avviker inte från den kommunala översiktsplanen. Planläggningen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på området.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 9 maj 2022 och 7 juni 2022 på Kommunhusets innertorg i Ljusdal samt på kommunens webbplats ljusdal.se

Om ni önskar få planhandlingarna utskrivna, kontakta oss så hjälper vi dig.

Dina synpunkter bör ha inkommit till samhällsserviceförvaltningen senast den 7 juni 2022 via e-post; kommun@ljusdal.se eller till följande adress:

Ljusdals kommun
Samhällsserviceförvaltningen
827 80 Ljusdal

En detaljplan anger hur mark eller vatten får användas och hur området kan bebyggas. Ett samråd är till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget.

För information kommer mätningsingenjör från Ljusdals kommun att åka ut på plats från och med vecka 19 och mäta in fastighetsgränser inom Hybo.

Kontakta oss

Planingenjör
Linda Svedman
0651-76 15 13
linda.m.svedman@ljusdal.se

Relaterade sidor