Förlängd svarstid för synpunkter på fördjupad översiktsplan Öjeberget

Kartbild över området för fördjupad översiktsplan Öjeberget.

På grund av den pågående pandemin förlängs svarstiden för den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget i Järvsö till 28 april. En digital föredragning om den fördjupade översiktsplanen håller på att förberedas och vi återkommer så snart som möjligt med mer information om den.

Samhällsserviceförvaltningen har upprättat en granskningshandling till den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget i Järvsö. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och visioner som finns för området, exempelvis genom att peka ut lämplig markanvändning där avvägningar har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av värdefulla värden.

Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig för granskning på entréplanet i Kommunhuset i Ljusdal samt på kommunens webbplats, ljusdal.se. Skicka dina skriftliga synpunkter senast 28 april till Samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal. Om du har frågor, kontakta samhällservicesförvaltningens enhet plan- och bygg.

En fördjupad översiktsplan ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.