Detaljplan för Kläppa timmeromlastning, välkommen att lämna synpunkter

Flygbild över Kläppaängarna.

Kommunens plan- och byggenhet har utformat ett förslag till detaljplan för en omlastningsterminal i Kläppa, Kläppaängarna 5:1 m.fl. Fram till 3 februari finns förslaget på samråd med möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en etablering av en timmeromlastningsterminal i området. Förslaget ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.

Detaljplanen finns tillgänglig i Kommunhusets innetorg i Ljusdal och på ljusdal.se, kommunens webbplats. Synpunkter på förslaget skickas skriftligen till samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal, senast 3 februari.

En detaljplan anger hur området ska bebyggas och hur mark eller vatten får användas. Ett samråd är till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget.

Kontakt
Viktor Svensson, planingenjör
Telefon 0651- 183 27