Delaktighetsmodell för Ljusdals kommun

Ljusdals kommun håller på att arbeta fram en modell för delaktighet i kommunens utveckling. Som en del i det arbetet vill vi gärna att så många som möjligt tycker till om utkastet

Hur kan medborgare vara med och påverka Ljusdals kommuns framtid? Det är viktigt för hållbar samhällsutveckling att alla ges möjlighet till delaktighet, inflytande och påverkan i frågor som rör dem. Detta ska ske systematiskt, och tydliga riktlinjer bör finnas för att både politiska representanter och medborgare ska veta hur dialogen sker.

Ljusdals kommuns vision är Agenda 2030. I Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling - handlar mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) bland annat om att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagarbaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

För att delaktighet och inflytande ska kunna ske på ett organiserat sätt har Ljusdals kommun utarbetat en modell för delaktighet i frågor och områden som kommunen ansvarar för: ”Ljusdal – vår kommun”.

Vill du vara med och tycka till om delaktighetsmodellen?

Via den här länken kan du som privatperson eller representant tycka till om hur Ljusdals kommun borde arbeta med delaktighet.