Strategier

Strategi fastställer vilken taktik som man ska ha för att uppnå ett visst mål. En strategi är långsiktig och översiktlig till sin karaktär och visar vilken riktning man ska gå för att nå målet. Den behöver inte vara speciellt konkret/praktisk, men den ska ge ledning och peka på prioriteringar. För att ange metoder och medel så används program och planer.

Ljusdals lokala utvecklingsstrategi (LjUS) visar riktningen för Ljusdal kommuns utvecklingsarbete, vad som ska göras de närmaste sex åren.