Medborgarlöfte 2020

Information om narkotikaanvändning och särskilda insatser för en säkrare och tryggare trafiksituation sena kvällar och nätter i Ljusdals centrum. Det är vad medborgarlöftet 2020 handlar om.

Medborgarlöftets geografiska fokus ligger på centralorten Ljusdal där polisen ska genomföra riktade trafik- och narkotikainsatser. Kommunen ansvarar för att genomföra informationsaktiviteter om narkotika, både till ungdomar och till vårdnadshavare. Målet är att få ungdomar att avstå narkotika och att öka säkerheten i trafiken.

Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan Ljusdals kommun och lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal. Det har sin grund i utfallet av medarbetardialoger inom polisen och i enkätsvar från kommunens medborgare generellt, samt genom enkätsvar från hyresgäster hos fastighetsbolagen AB Ljusdalshem, Systrarna Öhman AB och Norrsvedja Fastigheter AB.

Enkätfrågorna har handlat om hur medborgare upplever tryggheten i Ljusdals kommun. Enkätsvaren visar att medborgarna övervägande känner sig trygga men att narkotikaanvändning och en stökig trafiksituation i centrum sena kvällar och nätter visar sig sammantaget vara något som många uttrycker oro över. Dialogerna och enkäten har liksom tidigare år genomförts med ett jämställdhetsperspektiv.

Medborgarlöftet har pågått sedan 2016 och är en trygghetsskapande satsning som lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun gör för medborgarna under ett år.