Revision

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet, samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.

Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

Kontakt PwC

Hanna Franck Larsson
010-212 75 47
hanna.franck.larsson@se.pwc.com