Nya mål och ny myndighet stärker jämställdheten

Nu får Sveriges jämställdhetspolitik en ny inriktning. Styrningen ska bli mer strategisk och långsiktig, med mer fokus på hälsa och utbildning. Dessutom kommer en tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Den 21 november lämnade regeringen över skrivelsen "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för jämställd framtid”  till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen av jämställdhetspolitiken: 

  • En ny jämställdhetsmyndighet inrättas under 2018, med som ansvar för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

  • Skrivelsen omfattar en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i   samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande.

  •  Jämställd hälsa och jämställd utbildning blir nya jämställdhetspolitiska delmål, för att ge dessa områden ett större utrymme i jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet om att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv kvarstår, liksom delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

  • Regeringen aviserar åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.