JämLjus - Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun

Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun har pågått många år inom utbildningsförvaltningen. Under 2018 har arbetet påbörjats med att jämställdhetsintegrera hela den kommunala organisationen. Beslut om detta är taget i kommunfullmäktige, arbetet kallas JämLjus. Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) är styrgrupp.

Övergripande mål med arbetet är att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter. Delmål är att åtgärda jämställdhetsutmaningarna som framkommer i intervjuerna.

DEL 1: I januari genomförde SKR uppdragsutbildningen ”Styra och leda för jämställdhet” Deltagare var utvalda politiker och tjänstepersoner.

DEL 2: Under våren sker intervjuer med chefer, vars verksamheter valts ut av styrgruppen i syfte att identifiera de jämställdhetsutmaningar som kan återfinnas i verksamheten.

DEL 3: Under hösten påbörjas arbetet med att åtgärda de jämställdhetsutmaningar som identifierats i intervjuerna.

DEL 4: Våren 2019 sker uppföljning och utvärdering.