Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-12-17

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Plats
Ljusdalssalen

Tid
18:00

Ärenden

Ärenden:

1.

Upplåning för bibehållen betalningsberedskap
Dnr 00740/2018 043

2.

Intraprenad Ramsjö
Dnr 00061/2015 063

3.

Budget 2019, ELP 2020-2021
Dnr 00085/2018 045

4.

Ansökan från utbildningsnämnden om tillstånd för upphandling i en större skördarsimulator för medel ut Naturbruksprogrammets utvecklingspott
Dnr 00455/2018 622

5.

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
Dnr 00449/2018 022

6.

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning gällande Omsorgsnämndens ansvarsutövande - för kännedom till kommunfullmäktige
Dnr 00185/2018 016

7.

Motion från Yvonne Oscarsson (V) mfl gällande arvodering för Kommunstyrelsens ordförande. Svar
Dnr 00426/2018 032

8.

Motion från Lars G Eriksson (SD) om behover av cykelvägar mellan förorter och centrum. Svar
Dnr 00255/2018 252

9.

Medborgarförslag med önskemål om slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. Svar
Dnr 00132/2018 459

10.

Medborgarförslag gällande borttagande av byggnadslov för uppsättning av solceller på befintligt tak. Svar
Dnr 00264/2017 300

11.

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2018
Dnr 00272/2018 700

12.

Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning, samt för granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne, Olof Anderssons jordbruksfond och Per och Anna Wallins fond, samt val av ordförande, mandatperioden 2019-2022 (7)
Dnr 00519/2018 022

13.

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, mandatperioden 2019-2022 (11+11)
Dnr 00492/2018 022

14.

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och vice ordförande, i jävsnämnden mandatperioden 2019-2022 (5+5)
Dnr 00556/2018 022

15.

Val av ledamöter och ersättare, inklusive orförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till arbetsmarknads- och socialnämnden, mandatperioden 2019-2022 (9+9)
Dnr 00477/2018 022

16.

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (7+7)

17.

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samr 1:e och 2:e vice ordförande, till utbildningsnämnden, mandatperioden 2019-2022 (9+9)
Dnr 00526/2018 022

18.

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e  o 2:e vice ordförande, till samhällsservicenämnden, mandatperioden 2019-2022 (7+7)
Dnr 00522/2018 022

19.

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande, i valnämnden mandatperioden 2019-2022 (5+5)
Dnr 00527/2018 022

20.

Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden samt ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 (3+3)
Dnr 00529/2018 022

21.

Fastställande av gruppledare och ersättare, mandatperioden 2019-2022
Dnr 00484/2018 022

22.

Val av ombud att föra kommunens talan i folkbokföringsärenden, mandatperioden 2019-2022 (3)
Dnr 00481/2018 022

23.

Val av ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål för mandatperioden 2019-2022 (3)
Dnr 00525/2018 022

24.

Val av ombud vid fastighetsbildningsförättningar (tätortsförhållanden) mandatperioden 2019-2022 (4)
Dnr 00480/2018 022

25.

Val av ombud ombud vid fastighetsbildningsförättningar (jordbruks- elle skogsbruksfrågor) mandatperioden 2019-2022 (4)
Dnr 00479/2018

26.

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-Voxnan vattenvårdförbund 2019-2022 (1+1)
Dnr 00508/2018 022

27.

Val av ombud och ersättare till sammanträden med Ljusnan-Voxnan vattenvårdförbund mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00507/2018 022

28.

Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra Kapellags jordägare mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00485/2018 022

29.

Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra skifteslag mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00486/2018 022

30.

Val av ombud och ersättare vid stämmor vid HSB Gävleborg mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00488/2018 022

31.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Närljus för mandatperioden 2019-2022 (3+3)
Dnr 00512/2018 022

32.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 (9+9)
Dnr 00506/2018 022

33.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Olof Andersson i Järvsö jordbruksfond år 2019-2022 (3+3)
Dnr 00515/2018 022

34.

Val av ledamöter i Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne, mandatperioden 2019-2022 (4)
Dnr 00483/2018 022

35.

Val av ledamot i styrelsen för syskonen Per och Anna Wallins fond, mandatperioden 2019-2022 (1)
Dnr 00524/2018 022

36.

Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2019 (2+1)
Dnr 00558/2018 022

37.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Albert Vikstens donationsfond, inklusive sammankallande, för mandatperioden 2019-2022 (5+2)
Dnr 00475/2018 022

38.

Val av ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för mandatperioden 2019-2022 (2+2)
Dnr 00489/2018 022

39.

Val av ledamot och ersättare till Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00482/2018 022

40.

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Inköp Gävleborg, mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00491/2018 022

41.

Val av representant och ersättare till Regionalt kultursamråd mandatperioden 2019-2022 (1+1)
Dnr 00518/2018 022

42.

Val av representant och ersättare till Världsarvsrådet 2019-2022 (1+1)
Dnr 00528/2018 022

43.

Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder
Dnr 00559/2018 022

44.

Val av 1 ledamot till Samordningsförbund Gävleborg 2019-2022. OBS! Ärendet är inte berett av valberedningen

45.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom


 

Kommunfullmäktige 2018-11-26

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-26

Paragrafer
§ 126-146

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-11-26

Kommunfullmäktige 2018-11-05

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-05

Paragrafer
§ 110-125

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-13

Datum då anslaget tas ned
2018-12-05

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-11-05

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-11-29

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-11-29

Paragrafer
§ 214-236

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-11-29

Kommunstyrelsen 2018-11-08

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-11-08

Paragrafer
§ 193-213

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-13

Datum då anslaget tas ned
2018-12-05

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-11-08

Samhällsutvecklings­utskottet 2018-11-13

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-11-13

Paragrafer
§ 118-131

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-15

Datum då anslaget tas ned
2018-12-07

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-11-13

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-12-05

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-12-05

Paragrafer
§ 75

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-12-05

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-12-05

Paragrafer
§ 255, 280-281

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-11-28

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-28

Paragrafer
§ 178-196

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-11-14

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-11-14

Paragrafer
§ 57-66

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-29

Datum då anslaget tas ned
2018-12-21

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-11-07

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-11-07

Paragrafer
§ 233-249

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-07

Datum då anslaget tas ned
2018-12-06

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens AU 2018-11-26

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-11-26

Paragrafer
§ 31

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-26

Datum då anslaget tas ned
2018-12-21

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden 2018-11-15

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-15

Paragrafer
§ 94-104

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-20

Datum då anslaget tas ned
2018-12-12

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-11-15

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-22

Paragrafer
101-108

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-22

Datum då anslaget tas ned
2018-12-14

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond 2018-10-03

Beslutsinstans
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond

Sammanträdesdatum
2018-10-03

Paragrafer
§ 1-3

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-16

Datum då anslaget tas ned
2018-12-10

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se