Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2020-01-27

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-01-27

Plats:
Ljusdalssalen

Tid:
Kl 19:15 OBS!

Ärenden:

1.

Budget 2020, ELP 2021-2022
Dnr 00042/2019 045

2.

Ramar för nyupplåning och omsättning av lån under år 2020
Dnr 00402/2019 043

3.

Taxor för äldreomsorgen
Dnr 00362/2019 709

4.

Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Dnr 00007/2020 049

5.

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att kommunen föreslår regeringen att tillsätta en ny statlig rovdjursutredning. Återkallande av motion
Dnr 00253/2018 063

6.

Medborgarförslag om minnesstaty i Ljusdals folkpark. Svar
Dnr 00279/2018 814

7.

Medborgarförslag gällande bygdepeng från Ljusdals kommuns vattenkraftverk
Dnr 00408/2019 211

8.

Medborgarförslag gällande kommunens prenumerationer på tidskrifter och dagstidningar
Dnr 00409/2019 049

9.

Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)
Dnr 00328/2019 022

10.

Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)
Dnr 00320/2019 022

11.

Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Susanne Samuelsson (C)
Dnr 00380/2019 022

12.

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf Nyman (C)
Dnr 00381/2019 022

13.

Fyllnadsval av ledamot i syskonen Per och Anna Wallins fond efter Göran Westh (S)
Dnr 00391/2019 022

14.

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen för Stiftelsen Närljus samt ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem
Dnr 00010/2020 022

15.

Avsägelse från Mats Eriksson (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 00005/2020 022

16.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-01-09

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Paragrafer
§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-14

Datum då anslaget tas ned
2019-02-05

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2020-01-09

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-21

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-01-21

Paragrafer
§ 2-4

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-21

Datum då anslaget tas ned
2020-02-12

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-01-08

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-01-08

Paragrafer
§ 1-15

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-22

Datum då anslaget tas ned
2020-02-12

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2020-01-15

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-01-15

Paragrafer
§ 1-15

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-22

Datum då anslaget tas ned
2020-02-12

Sekreterare
Kristina Bergström

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
ON 2020-01-15

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2020-01-08

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2020-01-08

Paragrafer
§ 1-19

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-13

Datum då anslaget tas ned
2020-02-04

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2020-01-08

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2020-01-16

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-01-16

Paragrafer
§ 1-9

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-21

Datum då anslaget tas ned
2020-02-12

Sekreterare
Jessica Lövdahl

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2020-01-16

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2019-12-03

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Paragrafer
§ 19-22

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-07

Datum då anslaget tas ned
2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se