Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-04-29


Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-04-29

Plats
Ljusdalssalen

Tid
Klockan 13:00 OBS tiden!!

Ärenden

1.

Ekonomichef Tom Westerberg
Årsredovisning 2018 för Ljusdals kommun
Dnr 00352/2018 046

2.

Kommunrevisionens fd ordförande Roland Bäckman
Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2018
Dnr 00147/2019 046

3.

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2018
Dnr 00164/2019 047

4.

Strukturella förändringar
Dnr 00540/2018 045

5.

Vd Richard Brännström
Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för AB Ljusdalshem
Dnr 00080/2019 047

6.

Vd Lena Bergsten
Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Ljusdal Energiföretag AB
Dnr 00079/2019 047

7.

Bolagsordning AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
Dnr 00114/2019 020

8.

Ägardirektiv AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
Dnr 00115/2019 020

9.

Bolagsordningar Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag
Dnr 00112/2019 020

10.

Ägardirektiv Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag
Dnr 00113/2019 020

11.

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Dnr 00109/2019 047

12.

Folkinitiativ till kommunal folkomröstning i frågan om genomfart Ljusdal
Dnr 00051/2019 060

13.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun med anledning av utskott
Dnr 00404/2018 022

14.

SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018, yttrande
Dnr 00062/2019 410

15.

Ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen
Dnr 00085/2019 799

16.

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2019
Dnr 00117/2019 022

17.

Medborgarförslag om att kommunalskatten borde sänkas för boende utanför tätorterna
Dnr 00133/2019 041

18.

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas igen. Svar
Dnr 00347/2018 621

19.

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2018
Dnr 00230/2018 700

20.

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen samt stöd och omsorg fjärde kvartalet 2018
Dnr 00272/2018 700

21.

Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Lars Engström (S)
Dnr 00104/2019 022

22.

Fyllnadsval av ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, ersättare i utbildningsnämnden samt vice gruppledare efter Tomas Skogstjärn (SD)
Dnr 00122/2019 022

23.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00502/2018 022

24.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)
Dnr 00501/2018 022

25.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00504/2018 022

26.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)
Dnr 00503/2018 022

27.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00510/2018 022

28.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusnet AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022(1+1)
Dnr 00509/2018 022

29.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00494/2018 022

30.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)
Dnr 00493/2018 022

31.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00496/2018 022

32.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)
Dnr 00495/2018 022

33.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00498/2018 022

34.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)
Dnr 00497/2018 022

35.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00500/2018 022

36.

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2022 (1+1)
Dnr 00499/2018 022

37.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00474/2018 022

38.

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdalshems räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1)
Dnr 00473/2018 022

39.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 (5+5)
Dnr 00471/2018 022

40.

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdals Servicehus räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1)
Dnr 00472/2018 022

41.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2019-2022 (9+9)
Dnr 00506/2018 022

42.

Avsägelse från Björn Brink (C) gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Dnr 00153/2019 022

43.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Kommunfullmäktige 2019-03-25

 

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Paragrafer
§ 26-36

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-03

Datum då anslaget tas ned
2019-04-25

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2019-03-25

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-04-02

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-02

Paragrafer
§ 58-91

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-16

Datum då anslaget tas ned
2019-05-08

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-09

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-04-09

Paragrafer
§ 11-25

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-16

Datum då anslaget tas ned
2019-05-08

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-04-09

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-04-11

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-04-11

Paragrafer
§ 45

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-11

Datum då anslaget tas ned
2019-05-03

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-04-03

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-04-03

Paragrafer
§ 27-44

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-17

Datum då anslaget tas ned
2019-05-02

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-19

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-03-19

Paragrafer
§ 98-105 och 107-119

Datum då anslaget sätts upp
2019-03-28

Datum då anslaget tas ned
2019-04-18

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2019-04-17

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-17

Paragrafer
§ 61

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-17

Datum då anslaget tas ned
2019-05-07

Sekreterare
Natalie Lundberg Upmark

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-04-17

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-17

Paragrafer
§ 55--73

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-23

Datum då anslaget tas ned
2019-05-15

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-04-17

Samhällsservicenämnden 2019-03-26

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-03-26

Paragrafer
§ 35-54

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-01

Datum då anslaget tas ned
2019-04-23

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-03-26

Utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2019-03-19

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2019-03-19

Paragrafer
§ 8-11

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-01

Datum då anslaget tas ned
2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond 2019-04-03

Beslutsinstans
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond

Sammanträdesdatum
2019-04-03

Paragrafer
§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-08

Datum då anslaget tas ned
2019-04-30

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Valnämnd 2019-04-11

Beslutsinstans
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-11

Paragrafer
§ 27-34

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-17

Datum då anslaget tas ned
2019-05-09

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se