Inventering av enskilda avlopp 2019

Ett dåligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvatten
eller badvatten men också bidra till övergödning av hav, sjöar och vattendrag. Dessutom kan avloppsvatten innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som ett resultat av hushållens användning av läkemedel och hushållskemikalier.

I Ljusdals kommun finns ca 4500 enskilda avlopp som alla ska
inventeras för att säkerställa att de når upp till gällande miljökrav. Av erfarenhet både från vår egen kommun och andra uppskattas att ca 60–70 % av avloppen inte når upp till dessa krav och behöver åtgärdas.

2017 inventerades närmare 350 enskilda avlopp inom Bodasjöns
avrinningsområde. Av dessa har ungefär 75 % fått ett beslut om förbud eller ett föreläggande om åtgärder. Under 2018 inventerades områdena kring Åsbo, Rödmyra, Näsberg, Kalv och Uvås. Ungefär 250 fastigheter i dessa områden är berörda. Resultatet från 2018 är ungefär som 2017.

Vilka områden som inventeras bestäms utifrån ett flertal parametrar såsom till exempel närhet till känsliga eller näringspåverkade vattendrag och sjöar, klagomål från närboende gällande utsläpp av orenat avloppsvatten och risker för miljö och hälsa.

Information om berörda fastigheter 2019 har skickats ut till fastighetsägarna under mars månad. Inventeringen beräknas starta i maj.

Kontakt

Ann-Catrin Stolt Miljöinspektör
0651-180 19
ann-catrin.stolt@ljusdal.se

Kristin Berg
Miljöinspektör
0651-181 35

miljo@ljusdal.se