Så säger lagen

Ifall en fastighet har ett bristfälligt avlopp kan man förelägga om åtgärder eller förbjuda utsläpp av avloppsvatten med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB). I ett föreläggande kan även hänvisas till hänsynsreglerna i 2 kap. MB, 9 kap. 7 § MB och 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Möjlighet finns, enligt 26 kap. 19, 21 och 22 § MB, att förelägga redovisning av underlag som kan behövas för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta ställning till vilka åtgärder som krävs.