Starta livsmedelsverksamhet

Planerar du att starta eller överta en restaurang, café, livsmedelsbutik, kiosk eller annan typ av livsmedelsverksamhet? Då finns det en del du behöver känna till.

"Tillstånd" för livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet omfattar hantering, beredning och bearbetning av livsmedel, till exempel i restauranger, gatukök, pizzerior, livsmedelsbutiker, kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk. Livsmedelsverksamhet omfattar även försäljning av förpackade livsmedel och grossistverksamhet. Dessa verk­samheter kallas i livsmedelslagen för livsmedelsföretag.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du fylla i blanketten "Anmälan om regist­rering". Anmälan ska vara miljöenheten tillhanda senast två veckor innan du startar verksamheten.

Godkännande

En ansökan om godkännande ska göras om du avser att starta ett livsmedels­företag där du ska bearbeta livsmedel av animaliskt ursprung, t.ex. mejeri, charkuteri, styckningsanläggning och slakteri. Blanketten "Ansökan om godkännande" ska lämnas in, antingen till kommunens miljöenhet eller till Livsmedelsverket, beroende på omfattning. Anläggningen ska godkännas av kontrollmyndigheten innan den får starta.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektören i Ljusdals kommun kontrollerar regel­bundet livsmedels­företagen. Då kontrolleras exempelvis att det finns fungerande system för egenkontroll och att verksam­heten uppfyller gällande hygienkrav.

Avgift

Lagstiftningen säger att kommunen ska ta ut avgift för registrering av anläggning och för kontroll. Avgiftens storlek har beslutats av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om varför vi tar betalt , 34 kB..

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med den, ska du fylla i blanketten "Anmälan om ändring av livs­medels­anläggning" och skicka den till miljöenheten.

Anmälan av användning av köldmedier

Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till miljöenheten.

Tillstånd för alkoholservering

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från omsorgsnämnden.

Anmälan om tobaksförsäljning och folköl

För att sälja tobak och folköl ska en anmälan göras till omsorgsnämnden.

Bygglov

När en ny livsmedelslokal ska starta kan det krävas bygglov eller en anmälan om ombyggnad. Ta kontakt med plan- och byggenheten för detaljerad information.

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter. För mer information ta kontakt med Ljusdal Energi.

Brandskydd

Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Räddningstjänsten i Ljusdals kommun.