Riktlinjer för solpaneler

Skylt på rött hus

Solpaneler kan sättas upp för att generera elektrisk ström (solel) eller för att värma vatten (solvärme).

För att montera solpaneler på en byggnad eller fristående på marken kan det behövas bygglov.

Bygglov behövs för att montera solpaneler fristående på marken eller på ställning placerad på mark.

Bygglov behövs för att montera solpaneler på byggnad inom:

  • detaljplanelagt område *)
  • områdesbestämmelser *)
  • sammanhållen bebyggelse*)
  • område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

*) Undantag inom detaljplanelagt område/områdes-bestämmelser/sammanhållen bebyggelse där bygglov inte behövs, gäller om:

  • solpanelerna monteras på tak på en-/tvåbostadshus, om de följer takvinkeln och tar upp en yta på max 35 kvadratmeter
  • solpanelerna monteras direkt på fasad på en-/tvåbostadshus och tar upp en yta på max 35 kvadratmeter.

Undantag gäller under förutsättning att det i detaljplan/områdesbestämmelser inte finns särskilda bestämmelser.

Bygglov behövs inte för att montera solpaneler på bygglovsbefriad byggnad, till exempel friggebod eller ekonomibyggnad för jordbrukets eller skogsbrukets behov.


Kontakta oss

Samhällsservice­förvaltningen
Plan och bygg
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)