Attefallshus

Information om de nya bygglovsreglerna "Attefallshus" (gäller för en‑ och två­bostadshus). Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen, PBL.

Detta innebär att man inte behöver söka bygglov men man behöver göra en an­mälan och få ett startbesked innan man börjar bygga.

Om man påbörjar en anmälningsplíktig åtgärd utan startbesked ska en bygg­sanktionsavgift utdömas av kommunen då detta kan jämföras med ett "svart­bygge".

Bygga nära allmänna vägar och järnvägar

 • Ska byggnaden placeras närmare riksväg och järnväg än 30 meter krävs även tillstånd från länsstyrlsen. Fastighetsägaren ska bifoga ett sådant till­stånd till myndighetsnämnden innan den lämnar startbesked att få påbörja byggnadsarbetet.

Komplementbyggnad på 30 kvadratmeter

 • max 4 meters nockhöjd
 • ytan kan fördelas på flera byggnader (till exempel 25 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd)
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplement­bostads­hus
 • ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

Inredning av ytterligare en bostad i huvudbyggnaden

 • ska anmälas till kommunen

För att göra en anmälan krävs följande:

 • Anmälningsblankett
 • Fasadritning skala 1:100
 • Planritning skala 1:100
 • Situationsplan skala 1:500
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan

Myndighetsnämnden ska ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska myndighetsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med handläggare om du planerar att bygga, så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet.

Det finns undantag när bygglovsbefrielse inte gäller.

Obs! Invänta startbesked innan du börjar bygga!

Bygglov­handläggare

Johan Hydling
0651-183 05
johan.hydling@ljusdal.se

Per-Anders Stolt
0651-183 20
per-anders.stolt@ljusdal.se

Marita Åsberg
0651-183 04
marita.asberg@ljusdal.se

Kenneth Jakobas
0651-183 12
kenneth.jakobas@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter