Anmälan

En anmälan krävs vanligtvis för:

 • Åtgärder som påverkar en byggnads bärande delar.
 • Rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.
 • Avsevärt ändrad planlösning i en byggnad
 • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation och vatten- och avlopp.
 • Åtgärder som påverkar en byggnads brandskydd.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • Nybyggnad eller ändring av ett vindkraftverk.
 • Uppförande av ett Attefallshus 30 kvadratmeter.
 • Tillbyggnad av ett bostadshus 15 kvadratmeter.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Takkupor.

Anmälningshandlingar

Anmälan
Kontrollplan/rivningsplan
Ritningsunderlag vid behov

Ytterligare handlingar kan behövas för handläggning av ditt ärende till exempel brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalans­beräkningar, bullerberäkningar, trafikutredning, med mera.

Kontrollplan

Förslag till kontrollplan ska alltid lämnas in med din anmälan. Behövs det en kontrollansvarig så ska den personen biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan. I kontrollplanen anges och kontrolleras att samhällets krav på byggnadens tekniska egenskaper uppfylls.

Bygglov­handläggare

Johan Hydling
0651-183 05
johan.hydling@ljusdal.se

Per-Anders Stolt
0651-183 20
per-anders.stolt@ljusdal.se

Marita Åsberg
0651-183 04
marita.asberg@ljusdal.se

Kenneth Jakobas
0651-183 12
kenneth.jakobas@ljusdal.se