Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen lämnar för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i bostaden och i anslutning till den. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Bidrag ges inte för att rusta upp bostäder som inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden.

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska bifogas:

  • Sakkunnigintyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram.
  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
  • Ritningar över bostaden före, respektive efter, ändringen.
  • Intyg från fastighetsägaren om att åtgärderna får utföras, i de fall sökanden inte själv äger sin bostad.

Ansökan gällande bostadsanpassning görs hos:

Tekniker Samhällsserviceförvaltningen
Plan och Bygg

Kenneth Jakobas
0651-183 12
kenneth.jakobas@ljusdal.se