onsdag 16 april 2014
Till Startsida
Tillbaka

Mer om kommunens intäkter


Ljusdals kommuns intäkter


1 046 miljoner kronor. Det är Ljusdals kommuns samlade intäkter under ett år. Huvuddelen av intäkterna utgörs av kommunalskatt på invånarnas löneinkomster, inkomster av näringsverksamhet samt pensioner. Utöver kommunalskatten får kommunen intäkter ur det statliga utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella förhållanden. Utjämningssystemet består av flera delar, men de viktigaste är inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Inkomstutjämning


Inkomstutjämningen reglerar skillnader mellan kommunernas skattekraft. Kommuner med hög skattekraft betalar avgifter till kommuner med låg skattekraft. Ljusdals kommun har låg skattekraft och får bidrag ur systemet.

Kostnadsutjämning


Kostnadsutjämningen reglerar skillnader mellan kommunernas strukturella förhållanden. Ljusdals kommun har många äldre och kommunen är stor till ytan. För detta får vi bidrag ur systemet. Avgifter som går till andra kommuner betalar vi för individ- och familjeomsorg samt för barnomsorg och förskoleverksamhet där vi har en mindre kostsam struktur.

Riktade bidrag


Staten betalar också ut riktade bidrag till kommunerna, när beslut tas om att kommunerna skall prioritera vissa områden. Då "öronmärks" pengar för detta. Exempelvis får kommunen pengar för att finansiera intäktsminskningen som följde av införandet av maxtaxa inom barnomsorgen.

Den kommunala fastighetsskatten


Fr o m 2008 får också kommunen intäkter via den kommunala fastighetsavgiften som ersatte fastighetsskatten. Dessa intäkter betydde dock inga nya pengar för kommunerna då de statliga bidragen minskades med motsvarande summa.

Övriga intäktskällor


Bland övriga intäktskällor för kommunen finns taxor och avgifter inom olika områden, bland annat för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg, äldreomsorg och inträdesavgifter till exempelvis simhallen.
Publicerad: 2008-11-27 11.02
Tipsa en kompis
Intäkter 2007, miljoner kronor
Skatteintäkter             642,2
Inkomstutjämning        155,7
Kostnadsutjämning      37,5
Statsbidrag                  44,2
Taxor o avgifter        224,9
Summa                 1 104,5

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland