Kommunvapen

Kommunens ekonomi

Ett budgetår består dels av en budget vilket är en plan över hur mycket intäkter kommunen får och till vad dessa intäkter ska användas. En budget sträcker sig över tre år och innehåller en budget för första året och en plan för år två och tre. Budgeten beskriver hur pengarna fördelas på olika verksamheter och hur dessa pengar ska användas. Budgeten innehåller också olika mål för hur kommunen och verksamheterna ska utvecklas. Det finns både finansiella mål och verksamhetsmål.

Ett budgetår innehåller också uppföljningar över de ekonomiska resultaten och över målen. Under innevarande budgetår gör förvaltningarna löpande uppföljningar till sin nämnd. I augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut. Delårsbokslutet visar hur mycket av intäkterna kommunen använt under perioden
1 januari-30 augusti,det visar också en prognos för hela året samt en uppföljning av uppsatta mål.

Efter budgetårets slut görs en årsredovisning som visar på utfallet av året, både ekonomiskt och eftersatta mål.

Ljusdals kommuns olika verksamheter kostar netto cirka 1 000 miljoner kronor under ett år. Dessa pengar kommer i första hand in genom att kommuninvånarna betalar skatt. 85 % av intäkterna går till skola och omsorg.

Länkar
Kontakt

Nicklas Bremefors
Ekonomichef
0651-180 47
nicklas.bremefors@ljusdal.se