lördag 6 februari 2016
Till Startsida
Tillbaka

Krisledningsorganisation

Krisledningsnämnden och dess stab

Enligt lagen om extraordinära händelser ska varje kommun ha en nämnd för att fullgöra uppgifter under en extraordinär händelse, en så kallad krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige i Ljusdal har beslutat att krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsen.

 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter behöver nämnden heller inte träda i funktion. I detta fall hanteras den uppkomna situationen inom ramen för den ordinarie organisationen.

 

Krisledningsgrupp

Krisledningsnämnden bistås av en krisledningsgrupp (LKL). Krisledningsgruppen har det operativa ansvaret och är beredande organ för krisledningsnämnden.

 

När sammankallas krisledningsnämnden?

Nämndens ordförande, eller vid dennes bortfall förste eller andre vice ordföranden, beslutar när nämnden ska träda i funktion. I de flesta fall kan kriser hanteras av den ordinarie organisationen utan att nämnden sammankallas. Krisledningsnämnden får när den sammankallats överta den del av andra nämnders beslutsfattande och verksamhet som rör händelsen ifråga. Kommunfullmäktige har upprättat ett reglemente för krisledningsnämnden.

Publicerad: 2013-05-17 11.51

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland