måndag 22 december 2014

Ordförande har ordet:

Vi vill ge de finaste skolminnen


Vi har många barn och ungdomar som vill bo, leva och verka i Ljusdals kommun och dessa ska vi uppvakta samt uppmuntra.

Ambitionen är att grundskoleelever i vår kommun ska vara så rustad att de fritt ska kunna välja gymnasieprogram utifrån intresse.

Utbildning sägs vara nyckeln till konkurrenskraft och arbete, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Utbildning är svaret till framtidens jobb, både på individnivå som för Ljusdal som kommun. Hela vårt samhälle har stort fokus på skolan med ökade krav på elever, lärare, rektorer och huvudmän. Vi säger det ofta, och vi måste också stå för det vi säger; skolan ska höja kvaliteten och ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan. Vi kan inte möta framtiden med fallande kunskapsnivåer. Vi har en högre ambition.

Ljusdal ska ha en likvärdig skola och genom att utbildningsnämnden fastställer en mer träffsäker socioekonomisk beräkningsmodell under 2014 kommer vi allt närmare. Det handlar om att vi ska ha en mer rättvis fördelningsmodell, där hänsyn tas både till nationella socioekonomiska mätindikatorer och till lokala förutsättningar. Nämndsmålet med att vi i Ljusdals kommun ska ha likvärdiga processer för resultatuppföljning är ett annat rättesnöre som ska leda våra verksamheter till en skola på lika villkor oavsett vem man är.

På Stenhamreskolan och Los skola har elevernas meritvärde ökat mest mellan betyget i åk 8 och åk 9. Dessa skolor har det finaste resultat vad det gäller effekter på ett långsiktigt strategiskt arbete och det är glädjande. Alla de kommunala skolorna arbetar idogt och klokt med utvecklingspotentialerna de lokalt har att tillgå. Även samverkan mellan skolenheterna genererar till skolutvecklingen i vår kommun.

Det systematiska kvalitetsarbetet har tagit ny fart under den ”nya” förvaltningsledningen. Ljusdals kommun har rekryterat en ny förvaltningschef, ny biträdande förvaltningschef, ny chef för barn- och elevhälsan. Den på utbildningsförvaltningen, som har arbetat längst, blev anställd av Ljusdals kommun 2012 – så nämnden har en helt ny förvaltning som sitt dagliga stöd. Förvaltningschef och samtliga skolledare arbetar i framtagandet av en Skolledarhandbok som kommer att ta det systematiska kvalitetsarbetet till en ny nivå och det känns oerhört stimulerande.

Det är mycket hedrande att ”2014 års Emerich Roths fredspris” har tilldelats två klasser i vår kommun. Stenhamreskolans 6A och 6B! Det är dessutom för första gången som en årskurs 6 har fått detta pris, vilket ytterligare ökar stoltheten över elevernas och lärarnas fina arbete.

Finn up utnämnelse har elever vid Ljusdals kommuns skolor fått även i år och det är alltid lika glädjande. Uppfinnarna Fanny Storm och Evelina Isaksson från Los skola kammade i våras hem första pris för deras ”dragkroksflagga”.

Skola i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och samhället i övrigt är en framgångsnyckel enligt nämnden, som utöver lagkrav har upprättat programråd för både yrkesförberedande- och högskoleförberedandeprogram. Nämnden har som mål att samtliga verksamheter har skriftliga planer gällande denna samverkan. Skolan ska genom samverkan med näringsliv och offentlig sektor skapa förutsättningar för att förstärka ett entreprenöriellt förhållningssätt. Ett gemensamhetsuppdrag som jag tror behövs för att Ljusdal ska klara jobben och tillväxten.

Slottegymnasiet bör vara en naturlig rekryteringsbas för såväl högskolor som näringsliv och offentlig sektor där elever erbjuds arbetstillfällen på hemmaplan. Nu har den första kullen gymnasieelever som har studerat enligt GY11 tagit studenten. Våra åk 3 klarade det fint. Hela 92% av avgångseleverna har uppnått gymnasieexamen och det vill jag applådera.

Förändringar pågår i den svenska skolan. Skolorna arbetar bland annat med nya läroplaner, kursplaner, ämnesplaner, ny betygsskala, betyg i årskurs 6 och fler nationella prov. Här i vår kommun har även ett fantastiskt arbete gjorts för hundratalet nyanlända elever. Under kort omställningstid har vi lyckats skapa god introduktion för elever från förskoleklass till gymnasiet. Det är ett bevis på samarbetsförmåga, kunskap, kompetens och en sann vilja att göra våra verksamheter kvalitativa och individanpassade.

Nämnden har gjort satsningar på modersmålundervisning genom effektivare samordning och utökat antal språkmöjligheter. Kommunens modersmålssamordnare Stina Flygerfeldt kan även titulera sig som ”Sveriges bästa” enligt utnämning av Språkskolan i Uppsala. Det är klart att vi ser Stina som den bästa och vi är stolta över att hon verkar bland oss.

Kommunens SFI (svenska för invandrare) genomgår ett förändringsarbete som nämnden kommer att få återkoppling på under hösten. Elevantalet ökar i takt med att kommunen utökas med fler medborgare och det är en utveckling i rätt riktning.

Under året har kommunen inrättat förstelärartjänster. Utformningen är lokal och resultatet är strålande skulle jag vilja säga. Här ser vi också att en ökad samverkan mellan skolenheter/skolformer stärker Ljusdal som skolkommun. Ljusdal är en stor skolkommun, utifrån att vi bedriver verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde för drygt en miljon om dagen, fördelat på 9 kommunala grundskolor med bidrag till tre friskolor, 12 kommunala förskolor med bidrag till 14 fristående förskolor, ett gymnasium, fritidshem för 600 barn och en vuxenutbildning som ger möjlighet för medborgare att i Ljusdal få växla om i livet.

Utbildningsnämnden har beslutat om en ”politisk deklaration”, där enheternas mandat att bedriva skola har utökats. Ett Frirumsstipendium har inrättats som uppmuntran till att stimulera skolutveckling i Ljusdals kommun. Under våren 2014 tilldelades Los skola och Korskrogens förskola årets stipendium. Nybo skola och Lillhaga förskola tilldelades diplom för deras utvecklande insatser.

Läraryrket bör verkligen bli självständigt igen. Lärarnas stora kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att höja kvaliteten och resultaten i skolan. Lärarna måste kunna fokusera på det som är viktigt dvs att utveckla undervisningen och ge varje elev det stöd han eller hon behöver. Utbildningsnämnden har som mål att löneutvecklingen för pedagoger ska ligga över nationellt riktmärke. Nämnden menar vad den säger. Utbildning är nyckel till arbete.

Att våga tro på sig själv. Att vilja tro på sin förmåga. Att uppleva självkänsla, trygghet och förmåga att kunna. Att ha mod att våga, är viktiga grundstenar i min värdegrund och jag delar den med många.

Vi har i Ljusdal en god barnomsorg, professionella stödinsatser, utvecklande verksamheter, drivande ledare, engagerad personal och underbara ungar! Att Ljusdal ska vara en ovanligt bra kommun för barn att växa upp i är min strävan. Under hösten lämnar Skolinspektionen sin granskningsrapport som de har arbetat med under hela våren. Då får nämnd och förvaltning se vad som bör åtgärdas och utvecklas i vår strävan att bli ännu bättre.

Att bo och verka i en kommun som Ljusdal passar mig som handen i handsken. För mig är Ljusdal den mest attraktivaste kommunen i Hälsingland. Den känslan vill jag dela med fler. Jag tror på ständig utveckling – det har varit mina ledord i många år.

Vill önska alla barn, elever, lärare, pedagoger, skolledare, föräldrar – ja alla, en härlig skön sommar!


Med vänliga hälsningar

Malin Ängerå

Publicerad: 2008-04-01 11.49
Ordförande i Utbildningsnämnden

Malin Ängerå, (s)


Kontaktuppgifter:

Tfn. 0651-181 66

Mobil: 070-307 72 02

E-post: malin.angera@ljusdal.se

Besöksadress:

Förvaltningshuset plan 5

Rum 5107

Norra Järnvägsgatan 21 Ljusdal

Postadress:

Ljusdals kommun UN/Plan 5

827 80 Ljusdal


På kartan (eniro.se)

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland