måndag 22 december 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 11 december 2014

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Kjärstin Öhman rektor, Malin Fundin utredare

08:30 –

2. Nedläggning av Ramsjö skola
Information

Roland Hamlin, skolskjutshandläggare

3. Skolskjutsutredning 2014
Beslut

Rebecka Jonsson, Kristina Jonsson controller

Ärende 4-6

4. Budget 2015, ELP 2015-2017
Revidering

5. Interkommunala ersättningar 2015
Beslut

6. Offentliga bidrag till friskolor 2015
Beslut

Åsa Nordlander, kvalitets- och lärstödschef

7. Tillsyn av Ladans förskola
Rapport och beslut

8. Programråd
Beslut

9. Medborgarförslag om Ramsjö skola
Yttrande

10. Medborgarförslag om Öppna förskolan
Yttrande

11. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2014

12. Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden
Bilaga: Plan och organisation för IM-programmen från och med 2015

13. Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014

14. Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden.
Fortsatt analys av resultat läsåret 2013/2014, gymnasieskola/vuxenutbildning

Ärende 15-18 hålls inom stängda dörrar på grund av sekretess

15. Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014  

16. Beslut från Skolinspektionen gällande information till vårdnadshavare
Information

17. Beslut från Skolinspektionen om anmälan gällande Gärdeåsskolan
Information

18. Anmälan från Barn- och elevombudet BEO om kränkande behandling vid Gärdeåsskolan och Öjeskolan, Ljusdals kommun
Information

Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland