lördag 20 september 2014

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 25 september 2014

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Ärende 2-5

08:30  -  12:00

2. Ramsjö skola.
Situationen läsåret 2014/2015

3. Modell för socioekonomisk fördelning.
Beslut

4. Budgetuppföljning 2014.
Delårsbokslut per 31/8 inkl. helårsprognos och måluppfyllelse

5. Budget 2015, ELP 2015-2017.
Beslut driftbudget, verksamhetsmål och verksamhetsplan

Madeleine Lundholm, projektledare

13:00 – 13:30

6. Briefing 2014, utbildningsnämnden.
Projektet "Vägen ut" - ett projekt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Micke Wallin, ordförande

13:30 – 13:50

7. Gymnasierådet
Rapport

Ärende 8-12    

13:50  - 

8. Kvalitetsuppföljning 2014, utbildningsnämnden.
Analys av resultat läsåret 2013/2014 för grundskolan

9. Redovisning av beslut fattat på delegation 2014, utbildningsnämnden

10. Redovisning av meddelanden, utbildningsnämnden 2014
Skriftliga bilagor: 
- Ärenden under handläggning
- Skrivelse med frågor kring förändrad budgetprocess

11. Övriga frågor och information, utbildningsnämnden 2014

12. Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Remiss från utbildningsdepartementetPublicerad: 2008-04-01 11.49
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland