fredag 12 februari 2016

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 11 februari 2016

Tid:
Klockan 08:30 - cirka12:30

Plats:
Restaurangen, Folkets park Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i förvaltningshusets reception. 

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Estetiska programmet, Naturbruksprogrammet, Tallåsens förskola

08:30 – 09:30

2. Redovisning från verksamheter som fick frirumsstipendium och diplom 2015
Beslut

Kristina Jonsson, Rebecka Jonsson controller. Ärende 3-5

10:00 – 11:00

3. Årsbokslut 2015
Beslut

4. Redovisning av avtalstrohet vid inköp av varor och tjänster
Information

5. Utvärdering av beslut gällande fördelningsmodell förskola efter vistelsetid.
Information

Inga-Lill Öjemark, tf. förvaltningschef. Ärende 6-15

11:00 – 12:30

6. Behov av lokalbeslut gällande Stenhamreskolan
Beslut

7. Utbildningsnämndens frirumsstipendium 2017
Beslut

8. Remiss med konsekvensanalys gällande bokbussutredning
Beslut

9. Inrättande av stipendium på barn- och fritidsprogrammet Slottegymnasiet
Beslut

10. Preliminära ansökningssiffror Slottegymnasiet läsåret 2016/2017
Information

11. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2016

12. Redovisning av beslut fattat på delegation 2016 - utbildningsnämnden

13. Redovisning av meddelanden 2016 - utbildningsnämnden

14. Obehöriga lärare 2016
Kompletterande skriftlig information

15. Övriga frågor och information
Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland