tisdag 4 augusti 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 18 juni 2015

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

Personal Korskrogens förskola och Los skola
08:30 – 09:00

2. Redovisning av resultat, frirumsstipendium 2014. Briefing 2015
Beslut

Malin Fundin, utredare. Ärende 3-4
09:00 – 09:40

3. Utvärdering av förstelärartjänster i Ljusdals kommun.
Information

4. Uppföljning av nedläggning av Ramsjö skola
nformation

Roland Hamlin, administratör/skolskjutshandläggare. Ärende 5-6
10:00 – 10:30

5. Avslutande av skolsamfonder
Beslut

6. Nya rutiner för skolbusskort
Beslut

Rebecka Jonsson, controller. Ärende 7-9
10:30 – 10:45

7. Information om Naturbruksprogrammets utvecklingsresurs
Information

10:45 –

8. Budgetuppföljning 2015.
Analys av prognos/budgetuppföljning per den 30 april

9. Budget 2016, ELP 2017-2018
- Fortsatt diskussion, beslut
- Investering Vij förskola

10. Uppsägning av avtal med intraprenad Hybo/Ämbarbo inkl. intraprenad Buffelns förskola
Beslut

11. Remiss om förslag till beslut om rökfri arbetstid
Remissvar

12. Remiss angående Föreningarnas Hus i Färila
Remissvar

13. Beslut om att anställa obehöriga lärare och förskollärare längre tid än 6 månader och längst 1 år
Beslut

14. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2015

15. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden

16. Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden

17. Övriga frågor och information 2015 - utbildningsnämnden

Eva Frosth, Anna Mann, jämställdhetsstrateger
13:00 – 13:40

18. Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun
Rapport

Lisa Sjöström Wallin, bitr. förvaltningschef. Ärende 19-20
13:40 -

19. Resultatuppföljning läsåret 2014/2015. Kvalitetsuppföljning 2015
Information

20. Analys av sjukfrånvaron 2014
Information

Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland