lördag 31 januari 2015

Dagordning

Utbildningsnämndens sammanträde 22 januari 2015

Tid:
Klockan 08:30 - heldag

Plats:
Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom i i ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess

För att ta del av handlingarna till ärendena så kan du vända dig till kommunkansliet som finns på plan 5 i Förvaltningshuset. Handlingarna finns även utlagda i kommunens bibliotek.

DAGORDNING

1. Upprop. Val av justerare. Godkännande av dagordning

2. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskott samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018

3. Programråd för gymnasieprogram Slottegymnasiet
Beslut

4. Utbildningsnämndens delegeringsordning – revidering
Beslut

5. Motion om feriejobb med personlig marknadsföring av Slottegymnasiet
Yttrande

6. Remiss från kommunstyrelsen gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
Yttrande

7. Nya barnomsorgsregler
Information

8. Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av barn/elev 2015

9. Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 utbildningsnämnden

10. Redovisning av meddelanden 2015 utbildningsnämnden

11. Övriga frågor och information 2015 utbildningsnämnden

12. Utbildning/information till ny nämnd inför mandatperioden 2015-2018


Publicerad: 2008-04-01 11.49

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland