torsdag 11 februari 2016

Folkhälsoarbete i Ljusdals kommun

Vad är folkhälsa?
Folkhälsa är den sammanlagda hälsan hos en befolkning och beskriver det allmänna hälsotillståndet. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämt fördelad.

"Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället"
(Folkhälsans villkor, Folkhälsogruppens rapport nr 9)

Vad är folkhälsoarbete?
Folkhälsoarbete är planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. Alla kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor oberoende av funktionalitet, etnisk eller social härkomst. Folkhälsoarbetet ska vara främjande och förebyggande för att ge förutsättningarna för att människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt. Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social som fysisk.

Den nationella svenska folkhälsopolitiken utgår från dessa 11 målområden

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Folkhälsa i Ljusdals kommun
Ljusdals kommun vill erbjuda invånarna en trygg och attraktiv livsmiljö. Naturvård, fysiska aktiviteter och hälsa hör samman och ger en bra förutsättning för en god folkhälsa. Folkhälsa är en förutsättning för en sund samhällsutveckling och välstånd. Att värna invånarnas hälsa är lika viktigt för samhället som för individen.


Publicerad: 2015-12-07 14.04

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland