lördag 25 oktober 2014

Natur

Vy över natur från toppen av Järvsö Klack i Ljusdals kommun

Natur

Ljusdals kommuns natur domineras av vidsträckta skogar (cirka 523 000 hektar skogsmark, varav 443 000 hektar produktiv skogsmark), mer än 1 000 sjöar och tjärnar, många stora myrar och de två större vattendragen Ljusnan och Voxnan. Dalgångarna präglas av det småskaliga jordbrukslandskapet. Skogstrakternas vanligaste jordart är morän. Oftast är den sandig och storblockig. Dalgångarna längs Ljusnan och Voxnan intas av olika sedimentjordarter som ger en speciell prägel på landskapet med tallheds-skogar och odlingslandskap. Många lämningar från istiden finns i kommunen, med rullstensåsar, dödisgropar och isälvsdeltan, till exempel i Näsberg och Sandvik.

Flora

I kommunen finns en stor variation av naturmiljöer vilket också skapar förutsättningar för en rik och variationsrik flora. Ett av de intressantaste områdena är trakterna runt Los. Berggrunden består här av en kalkrik grönsten som ger förutsättningar till en speciell rik flora med ett 15-tal olika orkidéer och många andra sällsynta kalkgynnade växter. Andra områden med intressant flora är längs de båda älvarna Ljusnan och Voxnan, där det finns flera olika arter fjällväxter vid Ljusnan och till exempel mandelpil och klotgräs vid Voxnan.

Djurliv

De många sjöarna och vattendragen kombinerat med odlingslandskapet, myrarna och de vidsträckta skogarna skapar goda förutsättningar för rikt och variationsrikt djurliv. Bland de större däggdjuren kan nämnas älg, rådjur, hare och räv. Samtliga av de större rovdjuren finns representerade inom kommungränsen. Björn, lo och järv har fasta stammar inom kommunen, varg gör tillfälliga besök då och då. Andra däggdjur som ökat på senare år är framförallt bäver, men även utter som rapporteras från fler och fler vattendrag. I övrigt domineras djurlivet i kommunen av de arter som normalt förekommer i de norrländska skogarna.

Fågellivet är variationsrikt med både stationära och flyttande arter. I kommunen har cirka 230 olika arter noterats. Ett sjuttiotal av arterna beräknas övervintra. Fina rastlokaler finns längs Ljusnans stränder, bland annat vid Järvsöholmarna, Säljestavågen och Kläppa-ängarna. En av de intressantaste lokalerna för häckning finns vid Onsängssjön. En raritet som kan nämnas är den stationära förekomsten av kungsörn i Los-Hamra-området.

Mer information om de stora rovdjuren finner du om du besöker Rovdjurscentret "De 5 stora". Mer information om lokala fågelobservationer, vårfåglarnas ankomstdatum med mera finns hos de lokala ornitologerna.

Publicerad: 2013-07-12 14.03
Tipsa en kompis

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen

Ljusdal - en kommun i Hälsingland