lördag 13 februari 2016

Kommunfullmäktiges utsändning 2011-05-30

OBS! Ärendelistan nedan är indexerad, vilket innebär att filmen startar på det ärende du klickar på.
Vill du se hela utsändningen klickar du på länken i högerspalt.
Ärenden:
127. Upprop

128. Val av två justerare tillika kontrollanter vid ev omröstningar. Tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

129. Prövning av huruvida sammanträdet är i laga ordning kungjort

Allmänhetens frågestund

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

130. Ledamöternas korta frågor

Interpellationer

131. Interpellation från Ingrid Olsson (C)  till kommunstyrelsens ordförande gällande turistnäringen. Svar
    
132. Interpellation från Helena Brink, C, gällande Hur kan vi stimulera och ta tillvara på ungdomars företagsamhet och entreprenörskap i Ljusdals kommun?Svar
    
133. Interpellation från Lars Molin, M till kommunalrådet gällande Vision Bränta 2016
    
134. Interpellation från Bodil Eriksson (FP) till kommunstyrelsens ordförande gällande nedskrivning i årsredovisning 2010

 
Beslutsärenden

135. Förslag till reducerade barnomsorgsavgifter på grund av allmän förskola

136. Förslag till förändrad taxa gällande ansökan och tillsyn av serveringstillstånd utifrån ny alkohollag

137. Ändring av tillsynsavgifter gällande detaljhandel med öl klass 2 (folköl), tobak och ny tillsynsavgift för receptfria läkemedel

138. Årsredovisning 2011, Inköp Gävleborg
    
139. Detaljplan för del av Järvsö-Kyrkby 23:2, Öjebergets fritidsby i Järvsö, antagande (Utgår)
    
140. Ombyggnad av Tälle 35:7, Slottebacken - slutredovisning
   
141. Slutredovisning och utvärdering av projekt Stenegård LLL

 
Motioner och medborgarförslag

142. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2011
    
143. Motion från Maj-Britt Tönners och Helena Brink (C) om att omlokalisera fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal. Anmälan om remiss
    
144. Medborgarförslag gällande ungdomsgård för barn och ungdomar i Järvsö
    
145. Medborgarförslag om gång- och cykel väg Viken - Kyrkbyn i Ljusdal-Ramsjö

 
Avsägelser och valärenden

146. Linnéa Årnevall, M. avsäger sig sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden
    
147. Omval av ersättare till föreningsstämma Hälsingeutbildning ekonomisk förening år 2011-2014

148. Fyllnadsval av ledamot i Anders och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond efter Bertil Karlsson (S) (Utgår)
    
149. Fyllnadsval av ledamot i Olov Andersson i Järvsö jordbruksfond efter Bertil Karlsson (S) (Utgår)
    
150. Maj-Britt Tönners (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter
    
151. Val av en auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare för granskning av stiftelsen Stenegård 2011-2014

152. Val av en auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare för granskning av stiftelsen Närljus 2011- 2014

Informationsärenden

153. Uppföljning av verkställighet gällande kommunfullmäktiges beslut

154. Kvartalsrapport - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 4:e kvartalet 2010
    
155. Ev övriga valärenden, motioner, interpellationer, frågor och ärenden för kännedom

Publicerad: 2011-05-31 07.42
Se hela sändningen

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland