fredag 12 februari 2016

Kommunfullmäktiges utsändning 2010-04-26

OBS! Ärendelistan nedan är indexerad, vilket innebär att filmen startar på det ärende du klickar på.
Vill du se hela utsändningen klickar du på länken i högerspalt.
Ärenden:
82. Upprop

83. Val av två justerare tillika kontrollanter vid ev. omröstningar. Tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

84. Prövning huruvida sammanträdet är i laga ordning kungjort

 
Allmänhetens frågestund
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

85. Ledamöternas korta frågor

Informationsärende
86. Information om frivilligcentral

Beslutsärenden, 87 - 98
87. Revisionsberättelse för Ljusdals kommun 2009

88. Årsredovisning Ljusdals kommun räkenskapsåret 2009

89. Årsredovisning Stiftelsen Närljus räkenskapsåret 2009

Obs! rödmarkerade ärenden tas upp vid nästa kommunfullmäktigemöte
90. Årsredovisning Stiftelsen Stenegårdräkenskapsåret 2009

91. Årsredovisning och koncernredovisning för  Ljusdal Energiföretag räkenskapsåret 2009

92. Årsredovisning Ljusdalshem AB räkenskapsåret 2009

93. Årsredovisning Ljusdals Servicehus AB räkenskapsåret 2009

94. Förslag till eget kapital för kommunstyrelse och nämnder

95. Begäran om förlängd tid för beredning av arvoden för förtroendevalda

96. Revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige

97. Förslag att avskaffa kommunens Tomtkö

98. Yttrande över förslag till länsgemensam färdtjänsttaxa

 
Motioner, interpellationer och medborgar- förslag, 99 - 105
99. Motion från Jan Hedlund (M) gällande ny politisk organisation

100. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2010

101. Interpellation från Bodil Eriksson (Fp) ang får alla elever i Ljusdals kommun skriftliga kunskapsomdömen. Svar

102. Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande från Lena Andersson (M) gällande tjänst som elevombudsman. Svar.

103. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Yvonne Oscarsson (V) gällande Kvinnojouren i Ljusdal. Svar

104. Medborgarförslag  gällande räddningstjänsten i Ramsjö

105. Medborgarförslag gällande räddningsvärn i Ramsjö

Delgivningsärenden, 106-107
106. Svar på bifallen motion från Laila Thoresson (C) om förebyggande Föräldrautbildning (barn 0 — 16 år)

107. Beslut från länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagande av kommunfullmäktiges i Ljusdals kommuns beslut att anta ändring av detaljplan för Vi 2:22 m fl i Ljusdals kommun

Valärende    
108. Anna Ingman (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden

Övriga ärenden
109. Ev. övriga valärenden, motioner, interpellationer, frågor och ärenden för kännedom

Publicerad: 2010-04-27 07.47
Se hela sändningen
26 april (4:24 tim)

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland